Chủ nhật, 21/01/2018:
07 giờ 30: Trực Ca 1 tại DC (Đ/c Tuấn Anh)
08 giờ 00: Trực Lãnh đạo (Đ/c GĐ)
23 giờ 30: Trực Ca 3 tại DC (Đ/c Khánh)
15 giờ 30: Trực Ca 2 tại DC (Đ/c Hồng Hải)
  Thứ hai, 22/01/2018:
07 giờ 30: Trực Ca 1 tại DC (Đ/c Tuấn Anh)
15 giờ 30: Trực Ca 2 tại DC (Đ/c Ngọc)
23 giờ 30: Trực Ca 3 tại DC (Đ/c Khánh)
08 giờ 00: Nghiệm thu các thiết bị, đường truyền, nghiệm thu, vận hành chạy thử và việc lắp đặt thiết bị của đơn vị triển khai Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến xuống cấp xã tại TP Hạ Long (Đ/c Ninh-TP.NCUDPT)
08 giờ 00: Nghiệm thu các thiết bị, đường truyền, nghiệm thu, vận hành chạy thử và việc lắp đặt thiết bị của đơn vị triển khai Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến xuống cấp xã tại Huyện Cô Tô (Đ/c Đạt - TP.QL TTTHDL)
  Thứ ba, 23/01/2018:
07 giờ 30: Trực Ca 1 tại DC (Đ/c Tuấn Anh)
15 giờ 30: Trực Ca 2 tại DC (Đ/c Ngọc)
23 giờ 30: Trực Ca 3 tại DC (Đ/c Khánh)
08 giờ 00: Nghiệm thu các thiết bị, đường truyền, nghiệm thu, vận hành chạy thử và việc lắp đặt thiết bị của đơn vị triển khai Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến xuống cấp xã tại TP Hạ Long (Đ/c Ninh-TP.NCUDPT)
08 giờ 00: Nghiệm thu các thiết bị, đường truyền, nghiệm thu, vận hành chạy thử và việc lắp đặt thiết bị của đơn vị triển khai Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến xuống cấp xã tại Huyện Cô Tô (Đ/c Đạt - TP.QL TTTHDL)
  Thứ tư, 24/01/2018:
07 giờ 30: Trực Ca 1 tại DC (Đ/c Tuấn Anh)
15 giờ 30: Trực Ca 2 tại DC (Đ/c Ngọc)
23 giờ 30: Trực Ca 3 tại DC (Đ/c Khánh)
08 giờ 00: Nghiệm thu các thiết bị, đường truyền, nghiệm thu, vận hành chạy thử và việc lắp đặt thiết bị của đơn vị triển khai Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến xuống cấp xã tại TP Hạ Long (Đ/c Ninh-TP.NCUDPT)
08 giờ 00: Nghiệm thu các thiết bị, đường truyền, nghiệm thu, vận hành chạy thử và việc lắp đặt thiết bị của đơn vị triển khai Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến xuống cấp xã tại Huyện Cô Tô (Đ/c Đạt - TP.QL TTTHDL)
  Thứ năm, 25/01/2018:
07 giờ 30: Trực Ca 1 tại DC (Đ/c Tuấn Anh)
15 giờ 30: Trực Ca 2 tại DC (Đ/c Ngọc)
23 giờ 30: Trực Ca 3 tại DC (Đ/c Khánh)
  Thứ sáu, 26/01/2018:
07 giờ 30: Trực Ca 1 tại DC (Đ/c Tuấn Anh)
15 giờ 30: Trực Ca 2 tại DC (Đ/c Ngọc)
23 giờ 30: Trực Ca 3 tại DC (Đ/c Khánh)
08 giờ 00: Nghiệm thu các thiết bị, đường truyền, nghiệm thu, vận hành chạy thử và việc lắp đặt thiết bị của đơn vị triển khai Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến xuống cấp xã tại TP Hạ Long (Đ/c Ninh-TP.NCUDPT)
  Thứ bẩy, 27/01/2018:
07 giờ 30: Trực Ca 1 tại DC (Đ/c Đạt)
08 giờ 00: Trực Lãnh đạo (Đ/c PGĐ)
15 giờ 30: Trực Ca 2 tại DC (Đ/c Dương Hải)
23 giờ 30: Trực Ca 3 tại DC (Đ/c Hảo)
  Chủ nhật, 28/01/2018:
07 giờ 30: Trực Ca 1 tại DC (Đ/c Đạt)
08 giờ 00: Trực Lãnh đạo (Đ/c PGĐ)
15 giờ 30: Trực Ca 2 tại DC (Đ/c Dương Hải)
23 giờ 30: Trực Ca 3 tại DC (Đ/c Hảo)
  Thứ hai, 29/01/2018:
07 giờ 30: Trực Ca 1 tại DC (Đ/c Dũng)
15 giờ 30: Trực Ca 2 tại DC (Đ/c Dương Hải)
23 giờ 30: Trực Ca 3 tại DC (Đ/c Hảo)
08 giờ 00: Nghiệm thu các thiết bị, đường truyền, nghiệm thu, vận hành chạy thử và việc lắp đặt thiết bị của đơn vị triển khai Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến xuống cấp xã tại huyện Hoành Bồ (Đ/c Ninh-TP.NCUDPT)
08 giờ 00: Nghiệm thu các thiết bị, đường truyền, nghiệm thu, vận hành chạy thử và việc lắp đặt thiết bị của đơn vị triển khai Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến xuống cấp xã tại Huyện Tiên Yên (Đ/c Đạt - TP.QL TTTHDL)
  Thứ ba, 30/01/2018:
07 giờ 30: Trực Ca 1 tại DC (Đ/c Dũng)
15 giờ 30: Trực Ca 2 tại DC (Đ/c Dương Hải)
23 giờ 30: Trực Ca 3 tại DC (Đ/c Hảo)
08 giờ 00: Nghiệm thu các thiết bị, đường truyền, nghiệm thu, vận hành chạy thử và việc lắp đặt thiết bị của đơn vị triển khai Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến xuống cấp xã tại TP Hạ Long (Đ/c Ninh-TP.NCUDPT)
08 giờ 00: Nghiệm thu các thiết bị, đường truyền, nghiệm thu, vận hành chạy thử và việc lắp đặt thiết bị của đơn vị triển khai Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến xuống cấp xã tại Huyện Tiên Yên (Đ/c Đạt - TP.QL TTTHDL)
  Thứ tư, 31/01/2018:
07 giờ 30: Trực Ca 1 tại DC (Đ/c Dũng)
15 giờ 30: Trực Ca 2 tại DC (Đ/c Dương Hải)
23 giờ 30: Trực Ca 3 tại DC (Đ/c Hảo)
08 giờ 00: Nghiệm thu các thiết bị, đường truyền, nghiệm thu, vận hành chạy thử và việc lắp đặt thiết bị của đơn vị triển khai Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến xuống cấp xã tại Huyện Hoành Bồ (Đ/c Ninh-TP.NCUDPT)
08 giờ 00: Nghiệm thu các thiết bị, đường truyền, nghiệm thu, vận hành chạy thử và việc lắp đặt thiết bị của đơn vị triển khai Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến xuống cấp xã tại Huyện Tiên Yên (Đ/c Đạt - TP.QL TTTHDL)
  Thứ năm, 01/02/2018:
08 giờ 00: Nghiệm thu các thiết bị, đường truyền, nghiệm thu, vận hành chạy thử và việc lắp đặt thiết bị của đơn vị triển khai Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến xuống cấp xã tại TP Uông Bí (Đ/c Ninh-TP.NCUDPT)
08 giờ 00: Nghiệm thu các thiết bị, đường truyền, nghiệm thu, vận hành chạy thử và việc lắp đặt thiết bị của đơn vị triển khai Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến xuống cấp xã tại Huyện Ba Chẽ (Đ/c Đạt - TP.QL TTTHDL)
  Thứ sáu, 02/02/2018:
08 giờ 00: Nghiệm thu các thiết bị, đường truyền, nghiệm thu, vận hành chạy thử và việc lắp đặt thiết bị của đơn vị triển khai Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến xuống cấp xã tại TP Hạ Long (Đ/c Ninh-TP.NCUDPT)
08 giờ 00: Nghiệm thu các thiết bị, đường truyền, nghiệm thu, vận hành chạy thử và việc lắp đặt thiết bị của đơn vị triển khai Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến xuống cấp xã tại Huyện Ba Chẽ (Đ/c Đạt - TP.QL TTTHDL)
  Thứ hai, 05/02/2018:
08 giờ 00: Nghiệm thu các thiết bị, đường truyền, nghiệm thu, vận hành chạy thử và việc lắp đặt thiết bị của đơn vị triển khai Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến xuống cấp xã tại Huyện Đầm Hà (Đ/c Đạt - TP.QL TTTHDL)
08 giờ 00: Nghiệm thu các thiết bị, đường truyền, nghiệm thu, vận hành chạy thử và việc lắp đặt thiết bị của đơn vị triển khai Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến xuống cấp xã tại Huyện Đông Triều (Đ/c Ninh-TP.NCUDPT)
  Thứ ba, 06/02/2018:
08 giờ 00: Nghiệm thu các thiết bị, đường truyền, nghiệm thu, vận hành chạy thử và việc lắp đặt thiết bị của đơn vị triển khai Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến xuống cấp xã tại Huyện Đầm Hà (Đ/c Đạt - TP.QL TTTHDL)
08 giờ 00: Nghiệm thu các thiết bị, đường truyền, nghiệm thu, vận hành chạy thử và việc lắp đặt thiết bị của đơn vị triển khai Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến xuống cấp xã tại Huyện Đông Triều (Đ/c Ninh-TP.NCUDPT)
PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP
Hôm nay: Thứ bẩy, ngày 20/01/2018
07 giờ 30: Trực Ca 1 tại DC (Đ/c Tuấn Anh)
15 giờ 30: Trực Ca 2 tại DC (Đ/c Hồng Hải)
23 giờ 30: Trực Ca 3 tại DC (Đ/c Khánh)
08 giờ 00: Trực Lãnh đạo (Đ/c GĐ)

THÔNG BÁO


A. Thông báo lịch gửi báo cáo hàng tháng

1. Báo cáo cuối tháng: chậm nhất vào ngày vào ngày 27 hàng tháng  (nếu vào ngày thứ 7 và Chủ nhật thì lãnh đạo các phòng phải gửi vào ngày thứ 6 ngay liền trước đó).

2. Báo cáo giữa tháng: chậm nhất vào ngày vào 10h ngày 14 hàng tháng  (nếu vào ngày thứ 7 và Chủ nhật thì lãnh đạo các phòng phải gửi vào ngày thứ 6 ngay liền trước đó).

B. Kể từ 01/6/2017, việc mua sắm văn phòng phẩm, chè nước hàng tháng sẽ thực hiện theo quy trình sau:


- Từ ngày 01 - 03 hàng tháng, các phòng chuyên môn chủ động làm phiếu đề nghị mua sắm các khoản văn phòng phẩm (nêu rõ lí do sử dụng), chè, nước uống gửi về phòng HCTH để tổng hợp, trình lãnh đạo phê duyệt.

- Từ ngày 05-07 hàng tháng, phòng HCTH sẽ cấp phát cho các phòng theo danh mục đã được lãnh đạo phê duyệt.

Lưu ý: Phòng HCTH chỉ cấp phát theo danh mục đã được lãnh đạo TT phê duyệt. Phòng nào không có phiếu đề nghị thì trong tháng sẽ không được cấp phát. Các VPP dùng hàng tháng sẽ không cấp bù tháng sau nếu tháng trước không làm phiếu đề xuất. Trừ những VPP, đồ dùng đột xuất theo dự án sẽ được cấp theo phiếu trình đột xuất hoặc bù sang tháng sau. 

C. Lịch nghỉ tháng 1/2017 của Phòng QL TTTHDL

1. Hoàng Hồng Quân: 

2. Nguyễn Tuấn Anh: 

3. Trần Mạnh Cường: 

4. Trần Hồng Ngọc: 8,9

5. Đoàn Văn Dũng: 

6. Vũ Hồng Hải: 

7. Nguyễn Xuân Thành: 

8. Nguyễn Gia Khánh: 

9. Hồ Văn Hảo: nghỉ phép từ ngày 02/01/2018 - 09/01/2018 

10. Vũ Tiến Đạt: 

11. Dương Văn Hải: 
 

D. Kết luận của Giám đốc Trung tâm trong cuộc họp giao ban tháng 01/2018

I. Phòng Quản lý Trung tâm tích hợp dữ liệu

1.  Đảm bảo hoạt động thông suốt, ổn định của hệ thống Cổng, hệ thống thư điện tử và các hệ thống thông tin trọng yếu.

2.  Kiểm tra định kỳ các hệ thống tại Trung tâm THDL tỉnh theo check list.

3.  Tiếp tục chủ trì và bám sát việc lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến Quy chế quản lý, vận hành, phối hợp đảm bảo ATTT của DC.

4.  Hướng dẫn các đơn vị sử dụng Cổng TTĐT mới nâng cấp, thư điện tử khi có yêu cầu.

5.  Thường trực 24/7 xử lý các vấn đề kĩ thuật của Cổng. Bố trí thêm 01-02 cán bộ hỗ trợ bộ phận quản trị vận hành Cổng TTĐT mới trong thời gian này.

6.  Bố trí cán bộ hỗ trợ chuyên gia cài đặt lại Cổng TTĐT vào ngày 12/01/2017.

7.  Rà soát, bố trí không gian đặt máy tại phòng máy chủ cho hệ thống Atlas của Sở Tài Nguyên và Môi trường chuyển từ tầng 17 về, báo cáo lãnh đạo.

8.  Kiểm tra và lập kế hoạch sử dụng các máy chủ được chuyển về từ tầng 17, báo cáo lãnh đạo.

9.  Tổng hợp kinh phí bảo trì, bảo dưỡng DC năm 2017, tham mưu đề xuất gửi Sở và các khoản để lại chi cho DC.

10.   Phối hợp với P.HCTH xây dựng và bảo vệ dự toán kinh phí duy trì DC năm 2018. (Trên Sở phối hợp: Văn phòng, P.CNTT).

11.        Bám và giám sát việc đo kiểm DC của đơn vị Tư vấn thuộc Cục Viễn thông.

12.   Tăng cường giám sát ATTT nhân dịp Tết Nguyên Đán theo chỉ đạo của Tỉnh và của Sở TT&TT.

13.   Đề xuất với tỉnh các khóa đào tạo chuyên sâu, thực chất thông qua công việc, gắn với dự án CQĐT giai đoạn 2.

14.  Hoàn thiện và thường xuyên cập nhật hồ sơ quản lý máy móc, thiết bị tại DC.

15.  Yêu cầu nhà cung cấp chuẩn hóa tài liệu hướng dẫn quản trị, quản lý Cổng TTĐT mới và các tài liệu có liên quan để đưa lên Cổng thành phần.

16.  Đốc thúc việc bảo trì, bảo dưỡng màn hình, thiết bị.

17.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo giao.

II. Phòng Nghiên cứu, Ứng dụng và Phát triển

1.  Bám sát, đôn đốc thực hiện các dự án đang triển khai; kiểm soát chặt chẽ, phân bổ công việc hợp lý, báo cáo lãnh đạo vướng mắc để kịp thời xử lý.

2.  Giao cho phòng thực hiện vai trò kế toán dự án đối với các dự án theo Hợp đồng với BQL các Công trình Văn hóa TT; bám sát và hoàn thiện thủ tục đầu vào của các dự án giám sát Chính quyền điện tử phục vụ thanh quyết toán sau khi kết thúc dự án.

3.  Yêu cầu Ban Quản lí các công trình VHTT có Kế hoạch triển khai thực hiện dự án trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể.

4.  Đẩy nhanh việc kí hợp đồng với Trung tâm Sát hạch lái xe và UBND huyện Bình Liêu.

5.  Đề tài khoa học: đốc thúc, hoàn thiện các thủ tục còn lại.

6.  Yêu cầu các đơn vị đang sử dụng nộp phí duy trì phần mềm lịch công tác đúng hạn.

7.  Bám sát giúp Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái đăng kí tên miền.

8.  Hỗ trợ các đơn vị ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước khi có yêu cầu.

9.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao.

III. Phòng Hành chính – Tổng hợp

1.  Thực hiện các công việc thường xuyên của phòng.

2.  Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm 2018, gửi các phòng tham gia ý kiến.

3.  Xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức sự kiện 10 năm thành lập và tổ chức Hội nghị Trung tâm CNTT&TT các tỉnh phí Bắc.

4.  Xây dựng kế hoạch đón Tết Nguyên đán.

5.  Tiếp tục xây dựng phương án tự chủ đơn vị sự nghiệp.

6.  Bám sát hồ sơ thi đua – khen thưởng của Khối; chuẩn bị các tài liệu liên quan và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2018.

7.  Chủ trì, phối hợp với phòng QLTTTHDL bám Sở Tài chính xây dựng Dự toán duy trì DC năm 2018.

8.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm giao.

IV. Nhiệm vụ chung của Trung tâm

1. Các phòng nghiên cứu xây dựng phương án tự chủ đơn vị sự nghiệp, gửi về phòng HCTH trong tháng 01/2018.

2. Các phòng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong phòng.

3. Đề nghị CBVCLĐ thực hiện nhiệm vụ theo phân công trên lịch công tác. Các phòng, cá nhân phải chủ động báo cáo lịch làm việc của mình (hoặc nhân viên trong phòng) với lãnh đạo Trung tâm và thông báo với phòng HCTH để lên lịch. Các CBVCLĐ thực hiện nhiệm vụ được phân công bên ngoài trụ sở Trung tâm phải được đăng kí trên Lịch công tác của đơn vị. Trường hợp chưa có trên lịch công tác của đơn vị, khi kiểm tra vắng mặt, cá nhân đó sẽ chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm.

4. Đề nghị các Phòng, các cá nhân (nêu cao vai trò lãnh đạo và người đứng đầu các bộ phận) thực hiện nghiêm túc kỷ cương kỷ luật hành chính, đi làm đúng giờ quy định.

5. P.HCTH tăng cường giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định, thông báo của đơn vị.

6. Yêu cầu lãnh đạo các phòng tăng cường công tác chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các công việc đang tồn đọng.

7. Yêu cầu tất cả các phòng, bộ phận khi tham mưu theo các nhiệm vụ được giao đều phải có căn cứ gửi kèm và trích dẫn căn cứ trong văn bản trình; Yêu cầu các phòng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ cho lãnh đạo phụ trách nắm biết theo tiến độ đã đề ra.

8. Báo cáo của các phòng yêu cầu tới phải ghi rõ các nhiệm vụ đã hoàn thành/ chưa (đang) hoàn thành (lý do, khó khăn, hướng giải quyết, thời điểm hoàn thành). Nếu không báo cáo lí do bị trì hoãn sẽ đánh dấu không hoàn thành nhiệm vụ. Giao Phòng HCTH theo dõi, ghi chép và báo cáo lãnh đạo.

Bản quyền thuộc về Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ninh
All rights reserved.