ngày 6/6/2023:

07 giờ 30: Trực ca 1 tại IDC (Đạt)

07 giờ 30: Tham gia Đoàn kiểm tra, hướng dẫn các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao,nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 tại Xã Quảng Minh, Huyện Hải Hà (Đ/c Đắc)

15 giờ 30: Trực ca 2 tại IDC (Thành)

23 giờ 30: Trực ca 3 tại IDC (Trung)

ngày 7/6/2023:

07 giờ 30: Trực ca 1 tại IDC (Đạt)

07 giờ 30: Tham gia Đoàn kiểm tra, hướng dẫn các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao,nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 tại Xã Hạ Long, Huyện Vân Đồn (Đ/c Đắc)

15 giờ 30: Trực ca 2 tại IDC (Thành)

23 giờ 30: Trực ca 3 tại IDC (Trung)

ngày 8/6/2023:

07 giờ 30: Trực ca 1 tại IDC (Đạt)

07 giờ 30: Tham gia Đoàn kiểm tra, hướng dẫn các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao,nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 tại Xã Đài Xuyên, Huyện Vân Đồn (Đ/c Đắc)

15 giờ 30: Trực ca 2 tại IDC (Thành)

23 giờ 30: Trực ca 3 tại IDC (Trung)

ngày 9/6/2023:

07 giờ 30: Trực ca 1 tại IDC (Đạt)

07 giờ 30: Tham gia Đoàn kiểm tra, hướng dẫn các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao,nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 tại Xã Ngọc Vừng, Huyện Vân Đồn (Đ/c Đắc)

15 giờ 30: Trực ca 2 tại IDC (Thành)

23 giờ 30: Trực ca 3 tại IDC (Trung)

ngày 10/6/2023:

07 giờ 30: Tham gia Đoàn kiểm tra, hướng dẫn các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao,nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 tại Xã Ngọc Vừng, Huyện Vân Đồn (Đ/c Đắc)

 
Hôm nay: ngày 5/6/2023

07 giờ 30: Trực ca 1 tại IDC (Đạt)

07 giờ 30: Chào cờ và Sinh hoạt Chính trị tư tưởng tại Phòng họp Số 2 (Toàn thể Cơ quan)

07 giờ 30: Tham gia Đoàn kiểm tra, hướng dẫn các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao,nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 tại Xã Quảng Thịnh, Huyện Hải Hà (Đ/c Đắc)

08 giờ 00: Làm việc với Đoàn 856 tại Nhà khách tỉnh cơ sở 2 ( Đ/c Vân - GĐ)

08 giờ 00: Rà soát quy chế quản lý tài sản lại DC tại phòng họp trung tâm ( Đ/c Tuấn Anh, Đ/c Thành, Đ/c Dũng , Đ/c Hảo, Đ/c Cường, Đ/c Hiền)

14 giờ 00: Làm việc với BQL DA Đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và công nghiệp tại Phòng họp tầng 4, Liên cơ quan số 3 (Đ/c Vân - GĐ, Đ/c Tuấn Anh, Đ/c Q.Tiến, Đ/c Dũng, Đ/c Dương Hải, Đ/c Thành) 715

15 giờ 30: Trực ca 2 tại IDC (Thành)

23 giờ 30: Trực ca 3 tại IDC (Trung)


LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM CNTT & TT QUẢNG NINH

Chịu trách nhiệm chính: Phòng hành chính tổng hợp
Điện thoại: 020 3533388 Fax:
Email: qnict@quangninh.gov.vn