ngày 23/4/2024:

07 giờ 30: Trực ca 1 tại IDC (Đ/c Quân)

08 giờ 00: Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP số 2 tại Thị xã Quảng Yên (Đ/c Liên - PP.HCNCUD) 1123 Cả ngày

15 giờ 30: Trực ca 2 tại IDC (Đ/c Dũng)

23 giờ 30: Trực ca 3 tại IDC (Đ/c Hảo, Đ/c Thành)

ngày 24/4/2024:

07 giờ 30: Trực ca 1 tại IDC (Đ/c Quân)

08 giờ 00: Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP số 2 tại Thành phố Uông Bí (Đ/c Liên - PP.HCNCUD) 1123 Cả ngày

15 giờ 30: Trực ca 2 tại IDC (Đ/c Dũng)

23 giờ 30: Trực ca 3 tại IDC (Đ/c Hảo, Đ/c Thành)

ngày 25/4/2024:

07 giờ 30: Trực ca 1 tại IDC (Đ/c Quân)

08 giờ 00: Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP số 2 tại Thị xã Đông Triều (Đ/c Liên - PP.HCNCUD) 1123 Cả ngày

15 giờ 30: Trực ca 2 tại IDC (Đ/c Dũng)

23 giờ 30: Trực ca 3 tại IDC (Đ/c Hảo, Đ/c Thành)

ngày 26/4/2024:

07 giờ 30: Trực ca 1 tại IDC (Đ/c Quân)

08 giờ 00: Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP số 2 tại Thị xã Đông Triều (Đ/c Liên - PP.HCNCUD) 1123 Cả ngày

15 giờ 30: Trực ca 2 tại IDC (Đ/c Dũng)

23 giờ 30: Trực ca 3 tại IDC (Đ/c Hảo, Đ/c Thành)

 
Hôm nay: ngày 22/4/2024

07 giờ 30: Trực ca 1 tại IDC (Đ/c Quân)

07 giờ 30: Sinh hoạt chính trị tư tưởng đầu tuần tại Phòng họp số 2 (Toàn thể cơ quan)

14 giờ 00: Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành Thủy sản tại Phòng họp Sở (Toàn bộ đảng viên thuộc Đảng bộ Sở) 399 - 1165

15 giờ 30: Trực ca 2 tại IDC (Đ/c Dũng)

23 giờ 30: Trực ca 3 tại IDC (Đ/c Hảo, Đ/c Thành)


Thông báo:

 


LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM CNTT & TT QUẢNG NINH

Chịu trách nhiệm chính: Phòng hành chính tổng hợp
Điện thoại: 020 3533388 Fax:
Email: qnict@quangninh.gov.vn