ngày 16/5/2021:

07 giờ 30: Trực ca sáng tại DC (Đ/c Cường)

08 giờ 00: Lãnh đạo trực tại DC (Đ/c Vân - GĐ)

19 giờ 30: Trực ca tối tại DC (Đ/c Dũng)

ngày 17/5/2021:

07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Hải)

15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Thành)

23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Dũng)

ngày 18/5/2021:

07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Hải)

15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Thành)

23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Dũng)

ngày 19/5/2021:

07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Hải)

15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Thành)

23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Dũng)

ngày 20/5/2021:

07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Hải)

15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Thành)

23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Dũng)

ngày 21/5/2021:

07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Hải)

15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Thành)

23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Dũng)

ngày 22/5/2021:

07 giờ 30: Trực ca sáng tại DC (Đ/c Hải)

08 giờ 00: Lãnh đạo trực tại DC (Đ/c Phương - PGĐ)

19 giờ 30: Trực ca tối tại DC (Đ/c Tuấn Anh)

ngày 23/5/2021:

07 giờ 30: Trực ca sáng tại DC (Đ/c Ngọc)

08 giờ 00: Lãnh đạo trực tại DC (Đ/c Phương - PGĐ)

19 giờ 30: Trực ca tối tại DC (Đ/c Khánh)

ngày 24/5/2021:

07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Hảo)

15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Cường)

23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Khánh)

ngày 25/5/2021:

07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Hảo)

15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Cường)

23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Khánh)

ngày 26/5/2021:

07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Hảo)

15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Cường)

15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Cường)

23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Khánh)

ngày 27/5/2021:

07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Hảo)

15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Cường)

23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Khánh)

ngày 28/5/2021:

07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Hảo)

15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Cường)

23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Khánh)

ngày 29/5/2021:

07 giờ 30: Trực ca sáng tại DC (Đ/c Ngọc)

08 giờ 00: Lãnh đạo trực tại DC (Đ/c Vân - GĐ)

19 giờ 30: Trực ca tối tại DC (Đ/c Tiến)

ngày 30/5/2021:

07 giờ 30: Trực ca sáng tại DC (Đ/c Dũng)

08 giờ 00: Lãnh đạo trực tại DC (Đ/c Phương - PGĐ)

19 giờ 30: Trực ca tối tại DC (Đ/c Thành)

ngày 31/5/2021:

07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Dũng)

15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Hải)

23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Thành)

 
Hôm nay: ngày 15/5/2021

07 giờ 30: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh tại văn bản số 2903/UBND-TH2 ngày 14/5/2021, Trung tâm triệu tập toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động đi làm đầy đủ, đảm bảo cơ quan hoạt động bình thường

07 giờ 30: Trực ca sáng tại DC (Đ/c Cường)

08 giờ 00: Lãnh đạo trực tại DC (Đ/c Vân - GĐ)

19 giờ 30: Trực ca tối tại DC (Đ/c Tiến)


Thông báo: Đề nghị toàn bộ CBVC-LĐ cơ quan Trung tâm CNTT&TT nghiêm túc  thực hiện văn bản số 2450/UBND-DL1 của UBND tỉnh " V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID -19" . Thực hiện nghiêm nguyên tắc "5K: Khẩu trang- Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế" trong phòng chống dịch  Covid -19.

A. Tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2021: 

1.  Đ/c Phương - PGĐ: học các ngày thứ 4,5,6 hàng tuần

2. Đ/c Thu Huyền - TP. HC-NCUD; Đ/c Tuấn Anh - PP. DC: Học các ngày thứ 2,3,4 hàng tuần


LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM CNTT & TT QUẢNG NINH

Chịu trách nhiệm chính: Phòng hành chính tổng hợp
Điện thoại: 020 3533388 Fax:
Email: qnict@quangninh.gov.vn