ngày 2/2/2023:

07 giờ 30: Trực ca 1 tại IDC (Trung)

15 giờ 30: Trực ca 2 tại IDC (D Hải)

23 giờ 30: Trực ca 3 tại IDC (Thành)

ngày 3/2/2023:

07 giờ 30: Trực ca 1 tại IDC (Trung)

15 giờ 30: Trực ca 2 tại IDC (D Hải)

23 giờ 30: Trực ca 3 tại IDC (Thành)

 
Hôm nay: ngày 1/2/2023

07 giờ 30: Trực ca 1 tại IDC (Trung)

08 giờ 00: Họp BCH Đảng ủy Sở tại Phòng họp Sở (Đ/c Vân - ĐUV, Đ/c Q.Tiến - UBKT)

15 giờ 30: Trực ca 2 tại IDC (D Hải)

23 giờ 30: Trực ca 3 tại IDC (Thành)


Thông báo:

 


LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM CNTT & TT QUẢNG NINH

Chịu trách nhiệm chính: Phòng hành chính tổng hợp
Điện thoại: 020 3533388 Fax:
Email: qnict@quangninh.gov.vn