ngày 1/8/2021:

08 giờ 00: Lãnh đạo trực tại IDC (Đ/c Phương - PGĐ)

19 giờ 30: Trực ca tối tại IDC (Đ/c Hảo)

ngày 2/8/2021:

07 giờ 30: Trực ca 1 tại IDC (Đ/c Cường)

15 giờ 30: Trực ca 2 tại IDC (Đ/c Ngọc)

23 giờ 30: Trực ca 3 tại IDC (Đ/c Hảo)

ngày 3/8/2021:

07 giờ 30: Trực ca 1 tại IDC (Đ/c Cường)

15 giờ 30: Trực ca 2 tại IDC (Đ/c Ngọc)

23 giờ 30: Trực ca 3 tại IDC (Đ/c Hảo)

ngày 4/8/2021:

07 giờ 30: Trực ca 1 tại IDC (Đ/c Cường)

15 giờ 30: Trực ca 2 tại IDC (Đ/c Ngọc)

23 giờ 30: Trực ca 3 tại IDC (Đ/c Hảo)

ngày 5/8/2021:

07 giờ 30: Trực ca 1 tại IDC (Đ/c Cường)

15 giờ 30: Trực ca 2 tại IDC (Đ/c Ngọc)

23 giờ 30: Trực ca 3 tại IDC (Đ/c Hảo)

ngày 6/8/2021:

07 giờ 30: Trực ca 1 tại IDC (Đ/c Cường)

15 giờ 30: Trực ca 2 tại IDC (Đ/c Ngọc)

23 giờ 30: Trực ca 3 tại IDC (Đ/c Hảo)

 
Hôm nay: ngày 31/7/2021

07 giờ 30: Trực sáng tại IDC (Đ/c Thành)

08 giờ 00: Hỗ trợ giảng viên tập huấn hướng dẫn sử dụng Chữ ký số, phần mềm Chính quyền điện tử cho cán bộ, công chức các phòng ban, đơn vị, UBND phường xã tại Trung tâm tổ chức Hội nghị thành phố Hạ Long (Đ/c Vũ Hải, Đ/c Ngọc) 6660

08 giờ 00: Lãnh đạo trực tại IDC (Đ/c Vân - GĐ)

19 giờ 30: Trực tối tại IDC (Đ/c Hảo)


Thông báo:

1. Đề nghị toàn bộ CBVC-LĐ cơ quan Trung tâm CNTT&TT nghiêm túc  thực hiện văn bản số 2450/UBND-DL1 của UBND tỉnh " V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID -19" . Thực hiện nghiêm nguyên tắc "5K: Khẩu trang- Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế" trong phòng chống dịch  Covid -19.

 


LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM CNTT & TT QUẢNG NINH

Chịu trách nhiệm chính: Phòng hành chính tổng hợp
Điện thoại: 020 3533388 Fax:
Email: qnict@quangninh.gov.vn