ngày 17/1/2021:

07 giờ 30: Trực ca sáng tại DC (Đ/c Ngọc)

08 giờ 00: Lãnh đạo trực tại DC (Đ/c Vân - GĐ)

19 giờ 30: Trực ca tối tại DC (Đ/c Thành)

ngày 18/1/2021:

07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Dũng)

15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Hải)

23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Thành)

ngày 19/1/2021:

07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Dũng)

15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Hải)

23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Thành)

ngày 20/1/2021:

07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Dũng)

15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Hải)

23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Thành)

ngày 21/1/2021:

07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Dũng)

15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Hải)

23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Thành)

ngày 22/1/2021:

07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Dũng)

15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Hải)

23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Thành)

ngày 23/1/2021:

07 giờ 30: Trực ca sáng tại DC (Đ/c Dũng)

08 giờ 00: Lãnh đạo trực tại DC (Đ/c Phương - PGĐ)

19 giờ 30: Trực ca tối tại DC (Đ/c Tuấn Anh)

ngày 24/1/2021:

07 giờ 30: Trực ca sáng tại DC (Đ/c Dũng)

08 giờ 00: Lãnh đạo trực tại DC (Đ/c Phương - PGĐ)

19 giờ 30: Trực ca tối tại DC (Đ/c Cường)

ngày 25/1/2021:

07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Khánh)

15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Hảo)

23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Cường)

ngày 26/1/2021:

07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Khánh)

15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Hảo)

23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Cường)

ngày 27/1/2021:

07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Khánh)

15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Hảo)

23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Cường)

ngày 28/1/2021:

07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Khánh)

15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Hảo)

23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Cường)

ngày 29/1/2021:

07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Khánh)

15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Hảo)

23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Cường)

ngày 30/1/2021:

07 giờ 30: Trực ca sáng tại DC (Đ/c Khánh)

08 giờ 00: Lãnh đạo trực tại DC (Đ/c Vân - GĐ)

19 giờ 30: Trực ca tối tại DC (Đ/c Tiến)

ngày 31/1/2021:

07 giờ 30: Trực ca sáng tại DC (Đ/c Khánh)

08 giờ 00: Lãnh đạo trực tại DC (Đ/c Phương - PGĐ)

19 giờ 30: Trực ca tối tại DC (Đ/c Hải)

 
Hôm nay: ngày 16/1/2021

07 giờ 30: Trực ca sáng tại DC (Đ/c Cường)

08 giờ 00: Lãnh đạo trực tại DC (Đ/c Vân - GĐ)

19 giờ 30: Trực ca tối tại DC (Đ/c Tiến)


LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM CNTT & TT QUẢNG NINH

Chịu trách nhiệm chính: Phòng hành chính tổng hợp
Điện thoại: 020 3533388 Fax:
Email: qnict@quangninh.gov.vn